ਵਾਇਰ ਜਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਫਲੈਟ ਪੈਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਊਸ
ਸਾਊਂਡ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਸ

ਫਲੈਟ ਪੈਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਊਸ2
ਸਾਊਂਡ ਬੈਰੀਅਰ 2 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਸ

ਫਲੈਟ ਪੈਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਊਸ3
ਸਾਊਂਡ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਸ3

ਫੋਲਡਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਊਸ
ਸਾਊਂਡ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਸ4

ਗਲਾਸ ਵਾਲ ਫਲੈਟ ਪੈਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਊਸ
ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਮੈਟਲ ਵਿੰਡੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਸ

ਗਲਾਸ ਵਾਲ ਫਲੈਟ ਪੈਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਊਸ2
ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਮੈਟਲ ਵਿੰਡੋ ਸਕ੍ਰੀਨ 2 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਸ

ਗਲਾਸ ਵਾਲ ਫਲੈਟ ਪੈਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਊਸ3
ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਮੈਟਲ ਵਿੰਡੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਸ3

ਗਲਾਸ ਵਾਲ ਫਲੈਟ ਪੈਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਊਸ4
ਸਟੀਲ ਗਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਸ1

ਗਲਾਸ ਵਾਲ ਫਲੈਟ ਪੈਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਊਸ5
ਸਟੀਲ ਗਰੇਟਿੰਗ 2 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਸ

ਦੋ ਲੇਅਰ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਊਸ
ਸਟੀਲ ਗਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਸ3

ਦੋ ਲੇਅਰ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਊਸ2
ਸਟੀਲ ਗਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਸ4

ਦੋ ਲੇਅਰ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਊਸ3
ਸਟੀਲ ਮੈਟਲ ਵਿੰਡੋ ਸਕ੍ਰੀਨ 4